GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN EBUYCLUB.NLKlik hier voor de Cashback korting regels

Welkom op de website www.ebuyclub.nl (deze "site"). Deze site biedt speciale aanbiedingen van verschillende webwinkels in Nederland.

Uw bezoek aan deze site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan ons Privacybeleid. De Gebruiksvoorwaarden zijn enkel van toepassing op deze site. Gelieve ons Privacybeleid na te lezen, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan deze site, om een beter begrip te krijgen van onze praktijken inzake privacy.

Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door, Plebicom Frankrijk ("Plebicom") .

131 Boulevard Sébastopol
75002 Parijs
Frankrijk


1. Reikwijdte en aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden:
1.1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
1.2. Niet-toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden op uw relatie met een deelnemende handelaar
2. Speciale functies, events, promotionele acties
3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. Copyright, handelsmerken & andere rechten
3.2. Beperkte rechten op het aanwenden van de site-content voor persoonlijk gebruik
4. Gebruikerscontent en feedback
4.1. Gebruikerscontent
4.2. Gebruikerscontent en feedback
5. Hyperlinks
5.1. Koppelingen naar deze site
5.2. Koppelingen vanuit deze site naar andere websites
6. Privacy en veiligheid
6.1. Privacybeleid
6.2. Systeemintegriteit
6.3. Toegang tot wachtwoord-beschermde/beveiligde gebieden
7. Aansprakelijkheid en garantie
8. Toepasselijk recht
9. Ongeldigheid en deelbaarheid
10. Bijwerkingen van deze gebruiksvoorwaarden
11. Contact

1. Reikwijdte en aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

1.1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig na te lezen alvorens van deze site gebruik te maken. Enkel natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf woonachtig in Nederland en van achttien (18) jaar of ouder kunnen ervoor kiezen zich te registreren op deze site. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, of indien u niet instemt met de Gebruiksvoorwaarden, gelieve dan deze site niet te bezoeken.

1.2. Niet-toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden op uw relatie met een deelnemende winkel

ebuyClub.nl is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit een handeling tussen uzelf en een winkel die deelneemt aan productaanbiedingen geplaatst op deze site ("deelnemende winkel). Alle aangelegenheden met betrekking tot aankopen verricht op een site van een deelnemende winkel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aflevering van goederen en diensten, terugzendingen en garanties, maken enkel en uitsluitend onderdeel uit van de relatie tussen u en de deelnemende winkel. U erkent dat ebuyClub.nl de deelnemende winkels en de door hen gedane productaanbiedingen niet ondersteunt noch er borg voor staat.

2. Speciale functionaliteiten, events, promotionele acties

Deze site verschaft speciale productaanbiedingen, aanbiedingen, promoties, 'sweepstakes' en een speciaal Cashback Korting programma ("speciale functionaliteiten"). Deze speciale functionaliteiten kunnen: (a) onderworpen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels of gedragslijnen ter aanvulling van, of in de plaats van, deze Gebruiksvoorwaarden, en (b) worden aangeboden door ons of door derden. Indien bijkomende gebruiksvoorwaarden, regels of gedragslijnen van toepassing zijn op deze speciale functionaliteiten, dan brengen wij u daarvan op de hoogte. Indien u beslist gebruik te maken van deze speciale functionaliteiten, dan stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke bijkomende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels of gedragslijnen. Klik hier voor meer informatie over het CASHBACK KORTING PROGRAMMA.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Auteursrecht, handelsmerken en andere rechten

Alle informatie en content beschikbaar op deze site is onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van Plebicom, haar dochtermaatschappijen en partners en hun respectievelijke licentiegevers en licentiehouders. De content omvat, maar is niet beperkt tot: de "look and feel" van deze site; tekst; afbeeldingen; grafische elementen; animatie; video's; audioclips; geluiden; artikelen; handelsmerken; logo's; iconen; databases; software; namen van dochterbedrijven, moederbedrijven of geaffilieerde bedrijven; en andere materialen op deze site (gezamenlijk, "de content"). Plebicom behoudt zich het recht voor om te allen tijde de op deze site beschikbare content te wijzigen en er elementen aan toe te voegen of te verwijderen, zonder enige voorafgaande kennisgeving.

De content mag niet worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geraadpleegd, gewijzigd of anderszins aangewend, hetzij geheel of gedeeltelijk, voor welk commercieel doel dan ook zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Plebicom. Evenzo wordt er u geen enkele licentie noch enig recht verleend om welke content dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Plebicom. Ieder ongeoorloofd commercieel gebruik van de content kan een schending inhouden van de intellectuele eigendomsrechten van Plebicomen kan onderdeel uitmaken van de uitoefening van de volledige wettelijke rechten en rechtsmiddelen van Plebicom.

3.2. Beperkte rechten op het gebruik van site content voor persoonlijk gebruik

Plebicom verleent u een beperkte, niet-exclusieve en herroepbare licentie voor het bekijken, het afdrukken of het downloaden van de content op deze site, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik ("beperkte licentie"). Persoonlijk gebruik omvat niet het herpubliceren, het distribueren, het toewijzen, het sub-licentiëren, het overdragen, het verkopen, het voorbereiden van afgeleide werken of ander niet-persoonlijk gebruik. Geen enkel gedeelte van de content van deze site mag worden gereproduceerd onder welke vorm dan ook, noch geïncorporeerd worden in eender welk gegevensopzoeksysteem, hetzij elektronisch of mechanisch, behalve voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Deze beperkte licentie omvat niet het recht tot: (a) het wijzigen, tot de broncode herleiden, of het creëren van afgeleide werken op basis van deze site of eender welke content ervan; (b) het verzamelen van accountgegevens ten behoeve van uzelf of van een derde partij; (c) het gebruiken van metatags of een ander type van verborgen tekst met daarin de namen van Plebicom of één van haar partners, handelsmerken of andere intellectuele eigendom op een website zonder Plebicom uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming; (d) het gebruiken van software-robots, spiders, crawlers of gelijksoortige werktuigen ter gegevensverzameling en data-extractie, of het verrichten van enige handeling die een onredelijke druk of overbelasting jegens onze infrastructuur teweeg zou kunnen brengen; of (e) het aanmaken van een webpagina, site of computertoepassing van welke aard dan ook die gebruik maakt van deep-linking naar iedere pagina van deze site, of naar ieder grafisch element, handelsmerk of iedere informatie die zich op deze site bevindt en waarop rechten van derden, inclusief Plebicom, rusten.

Alle materialen op deze site zijn voorbehouden aan Plebicom en mogen niet worden gebruikt, met uitzondering van de beperkte licentie zoals uitdrukkelijk verleend in deze sectie. Elk ongeoorloofd gebruik door uzelf van deze site leidt automatisch tot een beëindiging van de beperkte licentie zoals uiteengezet in deze sectie, onverminderd enige andere rechtsmiddelen zoals voorzien door de toepasselijke wet of door deze Gebruiksvoorwaarden.

4. Gebruikerscontent en feedback

4.1. Gebruikersinhoud

U bent volledig verantwoordelijk voor de data, tekst, software, muziek, geluiden, foto's, grafische elementen, afbeeldingen, video's, boodschappen of andere materialen ("Gebruikersinhoud"), die u verstuurt, uploadt, plaatst, e-mailt of op andere wijze op deze site ter beschikking stelt. U stemt ermee in zich niet in te laten met, noch anderen bij te staan of ertoe aan te zetten zich in te laten met, het versturen, uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze op deze site ter beschikking stellen van gebruikersinhoud: (a) die onwettig, schadelijk, haatdragend, beledigend, onterend of obsceen is, een aanval inhoudt op iemand anders zijn of haar privacy, een inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of anderszins ten aanzien van derden lasterlijk of aanstootgevend is; (b) die van vertrouwelijke aard is en niet openbaar kan worden gemaakt ingevolge statutaire beperkingen of contractuele verplichtingen; (c) die naar uw weten vals onjuist of misleidend is; (d) waarvoor u een compensatie of een vergoeding ontving vanwege een derde partij; of (e) die een inbreuk vormt op een octrooi, een merk, een handelsgeheim, een auteursrecht of andere (intellectuele) eigendomsrechten van een derde partij.

Voorts stemt u ermee in niet over te gaan tot het versturen, uploaden, plaatsen, e-mailen of op een andere wijze ter beschikking stellen van softwarevirussen, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, politieke campagnevoering, uitnodigings- of promotioneel materiaal, met inbegrip van kettingbrieven, massamailings of welke vorm van "spam" dan ook. Verder stemt u ermee in dat u niet: (i) een vals e-mailadres zult gebruiken; (ii) zich valselijk zal voordoen als een andere persoon of entiteit; (iii) valselijk uw lidmaatschap van een persoon of entiteit zult vermelden of anderszins verkeerd voorstellen; (iv) ons zult misleiden ten aanzien van de oorsprong van de Gebruikersinhoud; of (v) doelbewust of onopzettelijk enige toepasselijke nationale of internationale wetgeving zult schenden.

U garandeert dat: (a) u eigenaar bent of anderszins zeggenschap heeft op alle rechten aangaande de Gebruikersinhoud door u geplaatst; (b) de door u verschafte Gebruikersinhoud geen schending inhoudt van deze Gebruiksvoorwaarden en geen schade zal berokkenen aan een derde persoon of entiteit; en (c) dat u Plebicom vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit de door u geplaatste Gebruikersinhoud.

4.2. Gebruikersinhoud en feedback

Alhoewel wij uw commentaren en feedback met betrekking tot deze site of de door ons aangeboden producten en diensten verwelkomen, wenst Plebicom geen ideeën of informatie te ontvangen van welke aard dan ook, die van vertrouwelijke of niet-gebruiksmatige aard zijn. Plebicom zal alle commentaren en feedback door u vrijgegeven of verstrekt aan Plebicom beschouwen als zijnde vrij van (intellectuele) eigendomsrechten en niet vertrouwelijk, en kan gebruik maken van dergelijke commentaren en feedback in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Door het vrijgeven of verstrekken van dergelijke commentaren en feedback, stemt u ermee in dat Plebicom jegens u geen verdere verplichtingen zal hebben inzake vertrouwelijkheid, bruikbaarheid of anderszins.

Plebicom onderschrijft noch controleert Gebruikersinhoud verstuurd naar of geplaatst op deze site, en garandeert dientengevolge niet de juistheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud. U bent er zich van bewust dat, door gebruik te maken van deze site, u blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die voor u beledigend, onwelvoeglijk of aanstootgevend is.

Indien u de mening bent toegedaan dat bepaalde Gebruikersinhoud een inbreuk vormt op deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u ons op de hoogte brengen van de beweerde ongeoorloofde of schadelijke content door contact met ons op te nemen. Plebicom behoudt zich het recht voor alle Gebruikersinhoud van deze site te verwijderen die schade zou kunnen toebrengen, of reeds heeft toegebracht, aan derde partijen, overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

5. Hyperlinks

5.1. Koppelingen naar deze site

Plebicom verleent u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink aan te maken die verwijst naar deze site, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Een website die doorverwijst naar de homepagina van deze site mag een koppeling bevatten naar een deel of naar het geheel van de content, maar mag deze laatste niet repliceren.

Het is echter zo dat een website die doorverwijst naar de homepage van deze site niet: (a) mag impliceren dat Plebicom dergelijke website of de daarop aangeboden diensten of producten onderschrijft; (b) een verkeerde voorstelling mag geven van haar relatie met Plebicom; (c) enige inhoud mag bevatten die zou kunnen worden geïnterpreteerd als smakeloos, obsceen, beledigend, controversieel of onwettig of ongepast voor welke leeftijdscategorieën dan ook; (d) Plebicom, één van haar dochters of partners, of één van haar producten of diensten in beeld mag brengen op een valse, misleidende, vernederende of anderszins beledigende of aanstootgevende wijze, noch Plebicom in verband mag brengen met ongewenste producten, diensten of opinies.

Plebicom kan te allen tijde, en geheel naar eigen goeddunken, u verzoeken alle koppelingen naar deze site te verwijderen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, moet u onmiddellijk dergelijke koppelingen verwijderen en dient u alle doorverwijzingen onverwijld stop te zetten.

5.2. Koppelingen vanuit deze site naar andere websites

Deze site voorziet in een aantal koppelingen naar verscheidene andere websites, die al dan niet geaffilieerd zijn met Plebicom. Deze andere websites kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en gedragslijnen hanteren, die kunnen verschillen van deze Gebruiksvoorwaarden, of een aanvulling erop kunnen inhouden. Door deze websites te bezoeken via deze koppelingen op deze site, stemt u ermee in elke toepasselijke bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden en uit onze gedragslijnen na te leven.

Plebicom is niet verantwoordelijk voor de juistheid, de inhoud of de authenticiteit van de informatie omvat in een dergelijke gekoppelde website, noch voor de producten of diensten aangeboden of verkocht op een dergelijke gekoppelde website. Dergelijke koppelingen kunnen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of onderschrijving door Plebicom van de gekoppelde website, noch van de informatie, inhoud, producten of diensten aangeboden op deze sites. Deze koppelingen zijn enkel en alleen voorzien om het u gemakkelijker te maken. Indien u beslist om andere websites te bezoeken vanuit deze site, dan geschiedt zulks op uw eigen risico.

6. Privacy en veiligheid

6.1. Privacybeleid

Plebicom verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en regelgeving inzake gegevensverwerking. Voor meer informatie over de gedragslijnen inzake privacy zoals gehanteerd door Plebicom, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

6.2. Systeemintegriteit

Het is u niet toegestaan gebruik te maken van hard- of software die bedoeld is om de correcte en tijdige werking van deze site in het gedrang te brengen of te beïnvloeden, noch is het u toegestaan om heimelijk systeemgegevens, persoonlijke gegevens of andere informatie van deze site te onderscheppen. Het is u niet toegestaan stappen te ondernemen die tot een onredelijke of disproportioneel grote belasting kunnen leiden van het netwerk van de site of andere infrastructuur.

6.3. Toegang tot wachtwoord-beschermde/beveiligde gebieden

Toegang tot en gebruik van wachtwoord-beschermde en/of beveiligde gebieden van deze site is uitsluitend voorbehouden voor gemachtigde gebruikers. Niet-gemachtigde personen die toegang trachten te verkrijgen tot deze gebieden van de site kunnen worden blootgesteld aan vervolging.

7. Aansprakelijkheid en garantie

Plebicom behoudt zich het recht voor deze site, of een onderdeel ervan, te allen tijde aan te passen of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving. Plebicom is niet aansprakelijk tegenover u of een derde partij indien Plebicom haar rechten tot het aanpassen of stopzetten van deze site, of een onderdeel ervan zou uitoefenen.

Plebicom is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit: (1) de beschikbaarheid van deze site, functionerend zonder fouten; (2) het herstel van defecten; en (3) virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van deze site is geheel op uw eigen risico. Content gedownload of op andere wijze verkregen vanuit deze site wordt volledig op uw eigen risico ter beschikking gesteld. U bent als enige verantwoordelijk voor alle schade aan uw computersysteem of voor eventueel dataverlies veroorzaakt door uw gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door computervirussen.

8. Toepasselijk recht

In zoverre dat onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, zullen deze Gebruiksvoorwaarden en enige overige regels die gelden voor speciale functionaliteiten die door Plebicom worden aangeboden, worden geïnterpreteerd en uitgelegd overeenkomstig de wetten van Nederland.

9. Ongeldigheid en deelbaarheid

In geval een gedeelte of een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zou worden beschouwd, dan wordt voornoemd onderdeel geacht te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en zal dit niet de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantasten.

Deze Gebruiksvoorwaarden treden in de plaats van iedere voorafgaande overeenkomst, verklaring, garantie of verstandhouding ten aanzien van de site, de content en de diensten aangeboden op deze site. In zoverre er iets in deze site of verband houdend met deze site in tegenspraak of inconsistent zou zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de Gebruiksvoorwaarden voorrang, tenzij anderszins bepaald. Het nalaten van Plebicom om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als het afzien van dergelijke bepalingen noch van het recht om dergelijke bepalingen af te dwingen.

10. Bewerkingen/wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

Plebicom behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. In het geval van aanpassingen, zal een kennisgeving van deze aanpassingen u worden toegezonden via de contactgegevens waarover wij met uw toestemming hiertoe beschikken, en worden de aanpassingen voor u van kracht uiterlijk 30 dagen na deze communicatie. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, opdat u zich bewust zou zijn van enige wijzigingen of bijwerkingen. Voortgezet gebruik van deze site nadat daaraan wijzigingen werden aangebracht houdt uw aanvaarding in van dergelijke wijzigingen. De datum van inwerkingtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede de versie ervan die op deze site is gepubliceerd, wordt door ons bovenaan vermeld.

11. Contact

Alle verzoeken om informatie omtrent klantendienstverlening, alsmede klachten en vragen omtrent deze site en de aanbiedingen en programma's aangeboden op deze site dienen ons te worden voorgelegd door:

Ons te schrijven via onderstaande link:

contact_nl@ebuyclub.com
WAAROM MEEDOEN ?
Je krijgt van ons geld terug
op je online aankopen.